Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Hướng dẫn tổ chức vận động thu, quản lý và sử dụng kinh phí XHHGD năm học 2014-2015 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 21 Tháng 9 2014 00:00

SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /HD-THPTTrQT

Đăk Hà, ngày 03 tháng 10 năm 2014

HƯỚNG DẪN

(V/v tổ chức vận động thu, quản lý và sử dụng kinh phí XHHGD năm học 2014-2015)

- Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT; thực hiện công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GD&ĐT và Kế hoạch số 35/SGDĐT-KH ngày 31/5/2012 của Sở GD&ĐT Kon Tum về kế hoạch XHHGD giai đoạn 2012 - 2015;

- Căn cứ Kế hoạch số 15/KHXHH-TrQT ngày 20/9/2014 của Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn về Kế hoạch vận động đóng góp tự nguyện năm học 2014-2015;

Trường THPT Trần Quốc Tuấn Hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng kinh phí XHH giáo dục từ các nguồn tiền vận động được trong năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN :

Đối tượng vận động là các gia đình học sinh đang học tập ở trường THPT Trần Quốc Tuấn năm học 2014 - 2015, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Đăk Hà trong năm học.

II. CÁCH HUY ĐỘNG VÀ NỘI DUNG CHI TIỀN XHH GIÁO DỤC:

1. Quỹ XHHGD được huy động từ các nguồn:

+ Quỹ XHHGD vận động, đóng góp tự nguyện từ các bậc cha mẹ học sinh

+ Trích kinh phí tính từ nguồn huy động dạy thêm, học thêm của nhà trường

+ Các tổ chức, cá nhân tặng quà, tiền, hiện vật

+ Học bổng của các tổ chức, cá nhân trao trặng cho học sinh và giáo viên

2. Nội dung chi:

2.1. Tổng số tiền xã hội hóa dự kiến huy động:

Khoảng từ 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) trở lên.

2.2. Nội dung chi:

+ Trả bù kinh phí đổ nền bê tông nhà xe học sinh trong năm học 2012-2013: Còn nợ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

+ Trả kinh phí sửa chữa hệ thống cửa sổ, cửa đi của dãy nhà học 27 phòng trong năm học 2013-2014: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

+ Học bổng dành cho HS có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo vươn lên trong học tập (có hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên).

III. HỒ SƠ QUỸ XHHGD

- Biên bản họp CMHS các lớp; Kế hoạch chi quỹ XHH giáo dục của nhà trường.

- Theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về mua sắm và đấu thầu xây dựng; các chứng từ theo quy định của luật kế toán hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Giáo viên chủ nhiệm:

Trực tiếp thông báo và hư­ớng dẫn các gia đình học sinh về cách huy động đóng góp tự nguyện và thời gian đóng góp theo qui định.

Từ ngày 03/10/2014 đến ngày 25/01/2015

2. Ban đại diện CMHS các lớp:

Trực tiếp đến từng gia đình học sinh vận động và thu theo danh sách ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh, nộp và quyết toán các khoản tiền đúng thời gian quy định với Ban đại diện CMHS trường.

3. Thường trực Ban đại diện CMHS trường và BGH nhà trường:

Có kế hoạch đi vận động các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện ủng hộ, hỡ trợ quỹ XHH giáo dục nhà trường.

4. Bộ phận kế toán nhà trường:

Thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí XHHGD theo đúng theo quy định của chế độ kế toán tài chính hiện hành.

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS                         HIỆU TRƯ­ỞNG

(đã ký)                                                                   (đã ký)

Phùng Trung Hòa                                                                 Phan Đức

Nơi nhận:

- Trưởng ban đại diện CMHS các lớp;

- GVCN các lớp;

 

- Kế toán, thủ quỹ CMHS.