Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Công khai về thu, chi các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chửa nhỏ CSVC trường PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 00:00

 

SỞ GD&ĐT KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/KHXHH-TrQT

Đăk Hà, ngày 03 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN NĂM  HỌC 2014 - 2015

Căn cứ vào Biên bản thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong BGH, Hội đồng trường và Ban đại diện CMHS tại cuộc họp ngày 29/8/2014 về nội dung thu - chi - quản lý các khoản tiền đóng góp, vận động từ các gia đình học sinh năm học 2014-2015; Trường THPT Trần Quốc Tuấn lập Kế hoạch vận động đóng góp tự nguyện năm học 2014-2015 như sau:

1. Nội dung và thành phần huy động:

+ Huy động sự ủng hộ, tài trợ và đóng góp tự nguyện từ các gia đình HS, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Đăk Hà để nhà trường tăng cường sửa chửa nhỏ cơ sở vật chất bao gồm: Hệ thống cửa đi và cửa sổ dãy nhà học 27 phòng và trả bù kinh phí đổ nền bê tông nhà xe HS trong năm học 2012-2013.

+ Vận động ủng hộ bằng tiền mặt và các hiện vật (sắt, sơn và ngày công) nhằm xây dựng cơ sở vật chất nhà trường năm học 2014- 2015.

+ Các thành phần huy động:

Phụ huynh học sinh lớp 10, 11, 12 năm học 2014 - 2015.

Học sinh cũ của trường; các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Các tập thể và các cá nhân hảo tâm có sự quan tâm tới nhà trường.

2. Mục đích:

+ Sửa chửa, sơn lại hệ thống cửa đi và cửa sổ dãy nhà học 27 phòng đã hư hỏng và xuống cấp trong năm học 2013-2014.

+ Trả bù kinh phí đổ nền bê tông nhà xe HS trong năm học 2012-2013.

3. Đối tượng hưởng lợi:

Mỗi HS được hưởng lợi trong suốt cả 03 năm học cấp THPT tại trường: Học sinh các khối lớp 10, 11, 12 từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2017-2018 (sử dựng nhà để xe và hệ thống cửa sổ, cửa đi các lớp học sạch đẹp, an toàn)

4. Hình thức vận động, huy động:

+ Vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ tiền mặt, hiện vật (sắt, sơn, ngày công) cho nhà trường với tinh thần tự nguyện.

+ Tham mưu với chính quyền địa phương, với Sở GD& ĐT về chủ trương để hỗ trợ cho nhà trường để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

+ Thành lập Ban vận động xã hội hoá giáo dục gồm các các thành viên trong

BGH và các GVCN trong nhà trường, Ban đại diện CMHS của 28 lớp.

5. Cách tổ chức thực hiện:

+ Ban vận động ra lời kêu gọi bằng văn bản gửi tới phụ huynh HS, các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân, các văn bản có phần ghi ý kiến của các đối tượng vận động.

+ Phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân ghi số tiền ủng hộ vào danh sách, ký tên và ghi rõ họ tên, địa chỉ và nộp tiền tại bộ phận kế toán, thủ quỹ của Ban đại diện CMHS nhà trường.

+ Bộ phận kế toán, thủ quỹ của Ban đại diện CMHS chiụ trách nhiệm thu tiền, viết phiếu thu, lập danh sách, niêm yết công khai trên các phương tiện theo quy định.

+ Sau khi hoàn thành công trình, Ban đại diện CMHS trường hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định và bàn giao công trình cho nhà trường đưa vào sử dụng và quản lý (bằng văn bản).

6. Nội dung chi cụ thể:

6.1. Tổng số tiền xã hội hóa dự kiến huy động:

Khoảng từ 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) trở lên.

6.2. Nội dung chi:

+ Trả bù kinh phí đổ nền bê tông nhà xe học sinh trong năm học 2012-2013: Còn nợ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

+ Trả kinh phí sửa chữa hệ thống cửa sổ, cửa đi của dãy nhà học 27 phòng trong năm học 2013-2014: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

7. Chất lượng công trình:

+ Theo chi tiết bản vẽ kỹ thuật và Hợp đồng ký kết giữa Thường trực Ban đại diện CMHS trường (chủ đầu tư) với nhà thầu xây dựng.

+ Đảm bảo bền chắc, thẩm mỹ và an toàn trong quá trình sử dụng.

+ Đại diện CMHS các lớp và Thường trực Banđại diện CMHS trường thẩm định, giám sát và thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành.

Kế hoạch này được niêm yết công khai tại trường từ ngày 3/9/2014 đến ngày 11/9/2014 để nhận ý kiến góp ý. Hình thức góp ý: Ghi bằng giấy gửi cho GVCN, văn phòng nhà trường hoặc gửi ý kiến vào địa chỉ email của trường: c3dakha.kontum@moet.edu.vn.

Ngày 12/9/2014, nhà trường sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền. Sau khi được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương, Nhà trường sẽ tiến hành vận động.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Trưởng ban CMHS các lớp (t/h)                                       (đã ký)

- GVCN các lớp (p/h)

- Dán thông báo, đưa website trường

 

- Lưu thư VP trường.                                                                            Phan Đức

Cập nhật ngày Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 21:04