Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Công khai nội dung thu, chi Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 00:00

 

SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /HD-THPTTrQT

Đăk Hà, ngày 15 tháng 09 năm 2014

HƯỚNG DẪN

(V/v tổ chức vận động, quyên góp, quản lý và sử dụng kinh phí CMHS

năm học 2014 - 2015)

- Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ hoc sinh.

- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp CMHS các lớp và Biên bản họp trưởng ban đại diện CMHS các lớp và Biên bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS trường ngày ngày 14/9/2014;

Trường THPT Trần Quốc Tuấn Hướng dẫn về việc tổ chức vận động, quyên góp, quản lý và sử dụng kinh phí CMHS năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng vận động là các gia đình học sinh đang học tập tại trường THPT Trần Quốc Tuấn năm học 2014 -2015.

2. Trưởng ban đại diện CMHS của lớp (03 người) phối hợp với GVCN vận động các gia đình ủng hộ theo nguyên tắc tự nguyện, không quy định mức ủng hộ bình quân cho các gia đình học sinh.

3. Nguồn kinh phí do cha mẹ học sinh huy động, đóng góp do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và trường quản lý.

II. PHƯƠNG PHÁP VẬN ĐỘNG QUỸ CHA MẸ HỌC SINH:

* Quỹ CMHS được vận động từ các nguồn:

+ Đóng góp tự nguyện tùy theo khả năng tài chính của mỗi gia đình

+ Các nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

* Thời gian vận động và thống nhất trích % kinh phí CMHS:

+ Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường được trích từ kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp. Thống nhất mức trích tỷ lệ như sau: 10% để lại Ban đại diện CMHS lớp hoạt động, 90% trích nộp cho Ban đại diện CMHS trường hoạt động.

+ Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS vận động được chia làm 2 đợt:                    Đợt 1: Từ ngày 15/9/2014 - ngày 31/10/2014;

Đợt 2: Từ ngày 15/12/2014 - ngày 15/01/2015.

(Gia đình nào có điều kiện thì vận động ủng hộ đợt 1).

III. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CỦA BAN ĐẠI DIỆN CMHS

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường

+ Khen thưởng các hoạt động học tập của học sinh (Thi HS giỏi cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia; thi giải toán và tiếng Anh trên internet; thi Tài năng tiếng Anh, thi sáng tạo KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn...).

+ Khen thưởng các hoạt động ngoại khóa của học sinh trong các đợt thi đua nhân các ngày lễ quan trọng trong năm học: Ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành Giáo dục và Ngày thành lập HLHTN Việt Nam 15/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày HSSV Việt Nam 9/1, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5.

+ Khen thưởng học sinh trong các phong trào hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi của HS do trường và cấp trên tổ chức.

+ Khen thưởng đột xuất cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, trong các hoạt động ngoại khóa và HS là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, vượt khó, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

+ Khen thưởng học sinh trong dịp tổng kết năm học.

2. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp:

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp lên kế hoạch và thống nhất với toàn thể cha mẹ học sinh về các khoản chi phục vụ cho các hoạt động của lớp (có biên bản kèm theo).

IV. HỒ SƠ VỀ QUẢN LÝ THU - CHI KINH PHÍ CMHS

+ Biên bản họp CMHS các lớp, trường; biên bản thống nhất và kế hoạch thu chi quỹ CMHS của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường.

+ Danh sách các gia đình học sinh ủng hộ và các nguồn tài trợ hợp pháp khác cho CMHS lớp và trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Giáo viên chủ nhiệm:

Phối hợp với Ban đại diện CMHS lớp thông báo và hư­ớng dẫn các gia đình học sinh về cách huy động đóng góp, ủng hộ.

2. Ban đại diện CMHS các lớp:

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến và thống nhất chi tiêu kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Trực tiếp vận động, huy động các khoản tiền ủng hộ từ các gia đình và của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tài trợ.

3. Thường trực Ban đại diện CMHS trường và BGH nhà trường:

+ Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường lên kế hoạch và thống nhất với toàn thể Ban đại diên CMHS trường về chi và quản lý kinh phí được ủng hộ, tài trợ.

+ Việc vận động, quyên góp, quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện CMHS được công khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các cha mẹ học sinh và báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể Ban đại diện CMHS trường, lớp bao gồm: Công khai về thu, chi số kinh phí huy động được theo quy định.

+ Thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí CMHS phải đúng theo quy định hiện hành.

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS                                 HIỆU TRƯ­ỞNG

(đã ký)                                                                   (đã ký)

Phùng Trung Hòa                                                                   Phan Đức

Nơi nhận:

- Trưởng ban đại diện CMHS các lớp;

- GVCN các lớp;

 

- Kế toán, thủ quỹ của Ban đại CMHS trường.

Cập nhật ngày Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 21:03