Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Công khai về Bảo hiểm y tế bắt buộc PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 00:00

Công khai về Bảo hiểm y tế bắt buộc

(đây là loại hình Bảo hiểm y tế bắt buộc theo luật BHYT)

SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/HD-THPTrTQT

Đăk Hà, ngày 15  tháng 09 năm 2014

HƯỚNG DẪN

(V/v tổ chức thu BHYT năm học 2014 - 2015 )

Căn cứ Luật BHYT và công văn số 310/BHXH-PT ngày 08/08/2014 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2014- 2015.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn hướng dẫn thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN :

Đối tượng thu bảo hiểm y tế là học sinh phổ thông đang học tập ở trường THPT Trần Quốc Tuấn năm học 2014 - 2015 (Trừ những học sinh đã tham gia BHYT theo đối tượng khác được cơ quan bảo hiểm cấp thẻ theo quy định của luật BHXH như: Hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo theo Quyết định 705/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ, thân nhân người có công với cách mạng, công an, quân đội....)

II. QUY ĐỊNH MỨC THU:

Mức đóng BHYT học sinh là 3% mức lương cơ bản hiện hành (Mức lương hiện hành là 1.150.000 đồng) áp dụng cho 12 tháng trong năm học 2014 -  2015 là:  1.150.000 đồng x 3% x 12 tháng   = 414.000 đồng

Cụ thể mức đóng của học sinh như sau:

+ Học sinh không thuộc hộ cận nghèo phải đóng 70% là:  289.800 đồng (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% là: 124.200 đồng).

+ Đối với học sinh hộ cận nghèo phải đóng 30% là: 124.200 đồng (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% là: 289.800 đồng).

Đây là loại BHYT bắt buộc, tất cả học sinh (trừ những học sinh đã có thẻ) đang học tập tại trường đều phải tham gia theo quy định của nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

* Giáo viên chủ nhiệm

- Trực tiếp thông báo và hướng dẫn chi tiết cho phụ huynh, học sinh về mức đóng tiền.

Tổng hợp danh sách nộp, sau đó tiến hành thu tiền và nộp lại cho cán bộ y tế nhà trường trước ngày 15/12/2014

Đối với học sinh đã có thẻ, sau khi được cơ quan bảo hiểm cấp thẻ BHYT năm 2015. Học sinh phô tô nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho cán bộ y tế tổng hợp làm căn cứ báo Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà.

Đối với học sinh thuộc hộ cận nghèo đóng 30%, gia đình tự làm đơn viết tay trình bày hoàn cảnh gia đình, sau đó đưa đến UBND xã/thị trấn xác nhận, đóng dấu rồi nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm.

* Cán bộ y tế

- Tổng hợp thống kê đối tượng học sinh đóng BHYT, HS thuộc đối tượng khác đã được cơ quan bảo hiểm cấp thẻ.

- Thực hiện công tác thu tiền, thu thẻ, lập danh sách và chuyển tiền cho BHXH huyện Đăk Hà trước ngày 25/12/2014

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về công tác tổ chức thu BHYT năm học 2014 - 2015, đề nghị các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Nếu có gì vướng mắc trực tiếp gặp bộ phận kế toán để trao đổi.

KẾ TOÁN                                                           HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)                                                             (đã ký)

Nguyễn Thị Hiền                                                                Phan Đức

Nơi nhận:

- GVCN

- BGH, Kế toán, thủ quỹ

 

- Lưu VP

Cập nhật ngày Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 21:01