Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Hướng dẫn tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền học phí năm học 2014 - 2015 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 30 Tháng 8 2014 00:00

SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/HD-THPTrQT

Đăk Hà, ngày 25  tháng 08 năm 2014

HƯỚNG DẪN

(V/v tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền học phí năm học 2014 - 2015 )

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 -2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ lao động thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của định 49/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2014-2015;

Căn cứ công văn số 1800/LN: GD&ĐT-TC-LĐTB&XH ngày 20/8/2014 của sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Chính, Sở Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn một số nội dung liên quan đến học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2014- 2015.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn hướng dẫn thực hiện thu, quản lý và sử dụng học phí   năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN :

a. Đối tượng: Đối tượng thu học phí là học sinh phổ thông đang học tập ở trường THPT Trần Quốc Tuấn năm học 2014 - 2015.

b. Phạm vi thực hiện: Những học sinh có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Đăk Hà (vùng 2) và những học sinh ở các xã (vùng 3): Học phí thu theo tháng (9 tháng/năm học).

II. QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM :

A. Học phí:

a. Mức thu: :

Vùng 2: Thu 30.000 đồng/tháng/HS

Vùng 3: Thu 25.000 đồng/tháng/HS

Thu học phí theo từng tháng (nếu gia đình HS nào có điều kiện thì có thể tự nguyện nộp theo 2 đợt: Đợt I - học kỳ I: 04 tháng; đợt II - học kỳ II: 05 tháng).

b. Đối tượng miễn, giảm:

* Miễn học phí cho các đối tượng sau:

1. Con của người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày tổng khởi nghĩa 19/08/1945; Liệt sỹ; bà mẹ Việt Nam anh hùng Anh hùng lực lương Vũ trang ND; anh hùng LĐ trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2. Học sinh mồ côi cả Cha lẫn Mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

a. Học sinh mồ côi cả cha  lần mẹ không nơi nương tựa.

b. Học sinh bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo,hộ cận nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ (Hiện nay đang thực hiện theo quy định tại quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của thủ tướng chính phủ về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015).

3. Học sinh bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; Học sinh mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích (Khi một người biệt tích 2 năm liền trở lên, mặc dù áp dụng các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của Pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của quyền lợi, lợi ích liên quan tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích) hoặc không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật, Học sinh có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

Người chưa thành niên đủ từ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa có hoàn cảnh như khoản 1, 2, 3, 4 nêu trên.

4. Học sinh là con của gia đình chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của thủ tướng chính phủ về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015.

5. Học sinh là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan và Binh sỹ, chiến sỹ đang phục vụ có thười hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người: Rơ măm, Brâu

Học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - Xã hội khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn: Đăk La, Đăk Mar, Đăk Ui, Ngọc Wang, Đăk Pxy, Ngọc réo.

.* Giảm 50% tiền  học phí cho các đối tượng sau :

- Học sinh là con cán bộ CNVC mà Cha hoặc Mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của thủ tướng Chính phủ được phê duyệt theo từng thời kỳ.

III. HỒ SƠ MIỄN GIẢM:

- Căn cứ vào qui định và chế độ miễm, giảm đóng góp học phí, học sinh làm đơn xin miễn giảm (theo mẫu), kèm theo các giấy tờ sau:

- Đối với học sinh là con của người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng  phải có giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

- Đối với học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ phải có giấy xác nhận của cơ quan cấp xã. Đối với học sinh bị tàn tật, khuyết tật phải có giấy kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ lao động thương binh xã hội) và giấy chứng nhận hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cho đối tượng khó khăn về kinh tế.

- Đối với học sinh bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng, mồ côi cha hoặc mẹ... phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đối với con của hạ sỹ quan, binh sỹ, chiến sỹ phải có giấy chứng nhận được miễn học phí (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/03/2012) theo Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30/07/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

- Đối với học sinh con gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải potocoppy (Công chứng) sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo.

- Đối với học sinh là con dân tộc thiểu số rất ít người, con dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn phải nộp giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú.

- Đối với học sinh là con CBCCVC mà bị tai nạ lao động hoặc mặc bệnh nghề nghệp phải phô tô (công chứng) sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do cơ tổ chức Bảo hiểm xã hội do tai nạn lao động.

Việc miễn, giảm học phí được thực hiện trong suốt thời gian học tập của học sinh tại trường. Do vậy hồ sơ miễn giảm chỉ nộp một lần. Từng năm học GVCN sẽ thống kê theo bảng tổng hợp của nhà trường và nhà trường căn cứ vào hồ sơ năm trước kiểm tra để miễn giảm cho năm sau. (Trừ trường hợp gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được xem xét theo từng năm học do vậy phải nộp hồ sơ miễn giảm học phí theo từng năm học). Riêng học sinh bắt đầu vào lớp 10 thì phải nộp hồ sơ miễn giảm đầu năm học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

* Giáo viên chủ nhiệm :

- Trực tiếp thông báo và hướng dẫn chi tiết cho phụ huynh, học sinh về mức đóng góp, chế độ miễn, giảm .

- Trực tiếp thu nhận các loại giấy tờ miễm, giảm theo qui định. Tổng hợp danh sách học sinh được miễm giảm cùng với các loại giấy tờ miễn, giảm nộp về bộ phận kế toán từ ngày 15/09 đến ngày 20/09/2014.

- Trực tiếp thực hiện công tác thu tiền học phí đến từng học sinh theo danh sách được phê duyệt, nộp tiền ở thủ quỹ và quyết toán tiền học phí ở bộ phận kế toán. Quyết toán tiền vào ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng.

* Bộ phận kế toán và thủ quỹ:

- Tổng hợp thống kê đối tượng học sinh được miễn, giảm trình Hiệu trưởng trước ngày 25/09/2014

- Thực hiện công tác thu, quản lý, sử dụng học phí theo đúng theo quy định của chế độ kế toán tài chính hiện hành .

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về công tác tổ chức thu, quản lý, sử dụng học phí năm học 2014 - 2015, đề nghị các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Nếu có gì vướng mắc trực tiếp gặp BGH để giải quyết.

KẾ TOÁN                                                           HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)                                                                           (đã ký)

Nguyễn Thị Hiền                                                               Phan Đức

Nơi nhận:

- GVCN, CMHS

- BGH, Kế toán, thủ quỹ

- Lưu VP

 

Công khai đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/HD-THPTTrQT

Đăk Hà, ngày 27 tháng 08  năm 2014

HƯỚNG DẪN

( V/v hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh năm học 2014 - 2015 )

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 -2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ lao động thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của định 49/2010/NĐ-CP;

Căn cứ công văn số 1800/LN: GD&ĐT-TC-LĐTB&XH ngày 20/8/2014 của sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Chính, Sở Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn một số nội dung liên quan đến học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2014- 2015.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn hướng dẫn thực về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

1. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ.

3. Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ.

II. MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Mức hỗ trợ:  70.000 đồng/tháng/học sinh.

III. HỒ SƠ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TÂP

Học sinh làm đơn (theo mẫu). Đối với HS mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa phải có giấy xác nhận của xã. Học sinh bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo thì phải có giấy chứng nhận của xã, phường. Học sinh là con hộ nghèo thì phải có sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hộ nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ (công chứng).

Lưu ý: Năm sau GVCN chỉ thống kê theo bảng tổng hợp của nhà trường và nhà trường sẽ căn cứ vào hồ sơ năm trước để hỗ trợ. HS mới vào lớp 10 hoặc chuyển đến thì làm hồ sơ mới.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

+ Giáo viên chủ nhiệm: Hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh về mức hỗ trợ và làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập. Thu hồ sơ và nộp cho bộ phận kế toán trước ngày 20/09/2014

+ Bộ phận kế toán: Tổng hợp, thống kê đối tượng được hỗ trợ chi chí học trình Hiệu trưởng duyệt để làm báo cáo gửi Sở GD&ĐT kịp thời.

Trên đây là hướng dẫn về hỗ trợ chi chi học tập đối với học sinh.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc gặp BGH để giải quyết.

KẾ TOÁN                                                          HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)                                                                     (đã ký)

Nguyễn Thị Hiền                                                            Phan Đức

Nơi nhận:

- GVCN

- BGH,Kế toán, thủ quỹ

 

- Lưu VP.

Cập nhật ngày Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 20:57